Posted in خاطرات

برو آنجا که تو را منتظرند استاد جان..

محمد رضا شجریان قلب تپنده موسیقی ایران، امروز هفدهم مهر هزار و سیصدو نود و نه درگذشت. استاد محمدرضاشجریان هشتاد سال در قلب مردم ایران…

ادامه مطلب ... برو آنجا که تو را منتظرند استاد جان..