برو آنجا که تو را منتظرند استاد جان..

محمد رضا شجریان قلب تپنده موسیقی ایران، امروز هفدهم مهر هزار و سیصدو نود و نه درگذشت. استاد محمدرضاشجریان هشتاد سال در قلب مردم ایران زیست و نهایتا” در نهایت عزت و اعتبار، خرقه تهی کرد و جهان خاکی را بدرود گفت. موسقیی سنتی ایران بدون وجود مبارک استاد محمدرضا شجریان از اعتبار ساقط است. …

برو آنجا که تو را منتظرند استاد جان.. ادامه »